Algemene voorwaarden

De besloten vennootschap Brendelson B.V., handelend onder de naam Brendelson is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71157948 en is gevestigd aan de Maasboulevard 173, 5237 WP te ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Brendelson.
3. Diensten: de diensten die Brendelson aanbiedt zijn projectmanagement en -leiderschap alsmede advisering daaromtrent.
4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Brendelson heeft aangesteld, projecten aan Brendelson heeft verleend voor Diensten die door Brendelson worden uitgevoerd, of waaraan Brendelson een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
5. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Brendelson, alsmede voorstellen van Brendelson voor Diensten die door Brendelson aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Brendelson waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
6. Brendelson: de besloten vennootschap Brendelson B.V. handelend onder de naam Brendelson, die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Brendelson.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Brendelson, elke Overeenkomst tussen Brendelson en Opdrachtgever en op elke dienst die door Brendelson wordt aangeboden.
  2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Brendelson aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Brendelson is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
  5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
  6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Brendelson gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
  2. Brendelson is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 90 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Brendelson het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Brendelson gegronde reden te weigeren.
  3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
  4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  5. Oplevertijden in het aanbod van Brendelson zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Brendelson heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Brendelson te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
  2. Brendelson heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
  3. Brendelson is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  5. Elke Overeenkomst die met Brendelson wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Brendelson wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Brendelson is verbonden.
  6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten.
  7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Brendelson van Opdrachtgever verkrijgt, alsmede de feitelijke uitvoering van het project door derden.
  2. Zowel Opdrachtgever als Brendelson kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Brendelson ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
  5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Brendelson tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Brendelson is hierbij leidend.
  6. Zowel Opdrachtgever als Brendelson kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Brendelson nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  7. Wijzigingen aan de (inhoud) van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien deze wijzigingen door Brendelson schriftelijk zijn bevestigd. Indien de Overeenkomst (eenzijdig) door Opdrachtgever is gewijzigd, zonder bevestiging van Brendelson, heeft Brendelson het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

 1. Brendelson zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Brendelson staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis..
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Brendelson de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Brendelson aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Brendelson heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Diensten is Brendelson niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Brendelson, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Brendelson is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. Brendelson houdt Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, en de feitelijke uitvoering van het project door derden. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, of de feitelijke uitvoering van het project door derden uitloopt kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Brendelson aansprakelijk voor het bijstellen van de planning, of het niet behalen van eventuele gestelde (opleverings)termijnen. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Brendelson of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Brendelson recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle gestelde termijnen zijn te allen tijde richtlijnen, en zijn nimmer aan te merken als fatale termijnen.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Brendelson verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Brendelson niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  2. Brendelson is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Brendelson verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Brendelson voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
  3. Brendelson kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Brendelson gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Brendelson.

Artikel 8 Adviezen

 1. Brendelson kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Brendelson de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. De door Brendelson verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als , fiscaal en/of accounting-technisch advies. Ook indien Brendelson Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen of (potentiële) (onder)aannemers voorstelt aan Opdrachtgever is dit advies nimmer een juridisch, fiscaal of accounting-technisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen.
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Brendelson verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Brendelson wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Brendelson gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Brendelson kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
  5. Opdrachtgever zal Brendelson schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Brendelson is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Brendelson, Brendelson een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 10 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
  2. Brendelson voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Brendelson opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
  3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
  4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Brendelson ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
  6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  7. Brendelson is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 30 dagen, zoals vermeld op de factuur, te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Brendelson.
  9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
  2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Brendelson zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Brendelson meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Brendelson gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Brendelson de betrokkene hierover informeren.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Brendelson verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Brendelson tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien Brendelson op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Brendelson heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Brendelson gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
  2. Brendelson is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
  3. Brendelson is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Brendelson te vergoeden voor elk financieel verlies dat Brendelson lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht

 1. Brendelson is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Brendelson wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Brendelson, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Brendelson zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Brendelson of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Brendelson buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Brendelson is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Brendelson alleen geacht te bestaan ​​indien Brendelson dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Brendelson, is Brendelson uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Brendelson binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Brendelson deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Brendelson in staat is om adequaat te reageren.
  3. Indien het verrichten van Diensten door Brendelson leidt tot aansprakelijkheid van Brendelson, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het kader van de Overeenkomst per deelfactuur wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Brendelson. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  4. In elk geval is de aansprakelijkheid van Brendelson beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
  5. Brendelson sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Brendelson is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  6. Opdrachtgever vrijwaart Brendelson voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Brendelson geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Brendelson.
  7. Enige door Brendelson opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Brendelson.
  8. De inhoud van het opgeleverde advies van Brendelson is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Brendelson opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Brendelson. Brendelson is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
  9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Brendelson nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Brendelson haar eigen advies.
  10. Brendelson staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Brendelson verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Brendelson vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Brendelson binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Brendelson.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Brendelson en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Brendelson bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Brendelson is verkregen.
  2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Brendelson opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Brendelson steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
  3. Indien Brendelson op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Brendelson zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Brendelson niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Brendelson aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Brendelson vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Brendelson vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Brendelson is verspreid.
  5. De geheimhoudingsverplichting leggen Brendelson en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Brendelson waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Brendelson en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Brendelson worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Brendelson gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
  3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Brendelson rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Brendelson. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Brendelson opgeleverde zaken, dient Brendelson expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Brendelson rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
  5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 18 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Brendelson verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Brendelson zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart Brendelson van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
  3. Opdrachtgever vrijwaart Brendelson voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Brendelson voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Brendelson verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Brendelson of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@Brendelson.nl met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Brendelson de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Brendelson zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Brendelson en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. Brendelson heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Brendelson en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

‘s-Hertogenbosch, 25 november 2019.