Disclaimer

De weg naar operational excellence

Website:

Brendelson streeft ernaar de website www.brendelson.nl zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De website is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de website kunt u via info@brendelson.nl aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de website niet volledig is of fouten bevat, vernemen wij dit graag van u. De informatie op deze website wordt (vrijwel) dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Brendelson  kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Brendelson sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Brendelson is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

E-mail:

De informatie in de e-mail berichten van Brendelson is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wanneer u een e-mail bericht van Brendelson   per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Wij verzoeken u dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Brendelson aanvaardt generlei wijze aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.