Privacy Statement en Cookie verklaring

Brendelson B.V.  is een Nederlands organisatie- adviesbureau dat midden in de wereld staat. De adviseurs van Brendelson B.V.  dragen bij aan een wereld waar mensen en organisaties zich duurzaam ontwikkelen. Van strategie tot en met realisatie, op een fundament van samenwerkingskunde, veranderkunde, organisatiekunde, project- en programmamanagement. De adviseurs van Brendelson B.V.  hebben een grote variatie van kennisgebieden, ervaring en vaardigheden. Zij zijn bijvoorbeeld project- en programmamanagers, verandermanagers, begeleiden innovaties, maken business cases en begeleiden processen.

  1. Inleiding en bedrijfsgegevens

Dit statement is van toepassing op Brendelson B.V.  TTSP-Holding B.V. en/of met haar gelieerde ondernemingen. Hierna: Brendelson B.V. .Indien voor een gelieerde ondernemingen een uitzondering op de bepalingen van dit Privacy statement van toepassing is en/of een afwijkende regeling, dan wordt dat bij het desbetreffende artikel aangegeven. De verwerking van persoonsgegevens die Brendelson B.V.  in het kader van haar werkzaamheden uitvoert, valt onder de Europese verordening GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming. (hierna: AVG). De AVG legt verplichtingen op aan verantwoordelijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en geeft rechten aan burgers, waarbij de privacybescherming van de natuurlijke persoon als individu voorop staat. Brendelson B.V.  heeft het waarborgen van uw privacy en de vertrouwelijkheid van gegevens en informatie die ons is toevertrouwd hoog in het vaandel. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en dragen zorg voor een optimale beveiliging.

Contactgegevens:

Brendelson B.V.

Maasboulevard 173

5237 WP  ‘s-Hertogenbosch

Voor privacy aangelegenheden kunt u mailen naar info@brendelson.nl

  1. BEGRIPPEN

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In de context van dit Privacy statement is Brendelson B.V.  verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (individu).

Gegevensverwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken en vernietigen van persoonsgegevens.

Database: een gestructureerd geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

  1. PERSOONSGEGEVENS

Brendelson B.V.  verzamelt de onderstaande gegevens. Dit doen we alleen als u beslist om deze aan ons beschikbaar te stellen. Deze gegevens worden beheerd in een beveiligde omgeving (database), uitsluitend toegankelijk voor bevoegden.

  1. DOELEINDEN EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

Wij gebruiken de gegevens die we verkrijgen via onze website of per e-mail voor verschillende doeleinden. Het gaat dan om de door u zelf verstrekte gegevens.

  1. VERPLICHTINGEN VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE (BRENDELSON B.V. )

De verwerkingsverantwoordelijke heeft conform de AVG verplichtingen ten aanzien van het personeelsbestand en de personeelsdossiers. Globaal gezien zijn die als volgt:

  1. GEGEVENS DELEN

Uw informatie wordt bewaard in de database van Brendelson B.V. . Onze database is beveiligd en alleen toegankelijk voor onze medewerkers.

Buiten ons eigen netwerk kunnen uw gegevens strikt vertrouwelijk gedeeld worden met:

Brendelson B.V.  deelt in een beperkt aantal gevallen persoonsgegevens met bedrijven of instanties buiten de EU. In de regel vindt doorgifte plaats op basis van een adequaatheidbesluit van de Europese Commissie. In het geval dat er voor het desbetreffende land of sector geen adequaatheidsbesluit is genomen vindt doorgifte van persoonsgegevens uitsluitend plaats conform een van de de uitzonderingsregels van artikel 49 AVG.

  1. BEWAREN

U heeft op elk tijdstip het recht om ons schriftelijk te verzoeken uw gegevens aan te passen, dan wel te verwijderen, zie hiervoor het hoofdstuk ‘Rechten’.

  1. COOKIEVERKLARING

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger van onze website kunt gebruik maken en tijd bespaart. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hierover rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het ‘Privacy Shield Program’ van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale Media

Op onze website zijn buttons die verwijzen naar onze pagina’s op sociale netwerken zoals LinkedIn (Twitter). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst in het geheugen van uw apparaat. Brendelson B.V. heeft daar geen invloed op. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van deze ondernemingen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die deze ondernemingen verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, (Twitter)  stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

  1. RECHTEN

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens en op informatie over hoe die verwerkt worden. Het recht op inzage omvat: informatie dat Brendelson B.V.  uw persoonsgegevens gebruikt, om welke gegevens het gaat, met welk doel, aan wie gegevens zijn verstrekt en de herkomst ervan (indien bekend).

Recht op het corrigeren van de verzamelde persoonsgegevens

U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen. Het recht op correctie houdt in dat u Brendelson B.V.  mag vragen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kan als de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Recht op vergetelheid

Als het voor Brendelson B.V.  niet meer noodzakelijk is om uw gegevens te bewaren of verwerken, kunt u vragen te stoppen met de verwerking van persoonsgegevens (of dat beperken) of de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen.

Recht op dataportabiliteit

U kunt ons verzoeken om uw -bij ons bekende- gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om bezwaar te maken

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de rechtmatige belangen van Brendelson B.V.  (en niet op andere verwerkingsgronden) heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Brendelson B.V.  bij voorkeur in eerste instantie bij de organisatie zelf of anders bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten dan kunt u per e-mail contact opnemen met info@brendelson.nl. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te zenden. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

  1. VEILIGHEID

Gegevensoverdracht via het internet is nooit volledig veilig of zonder fouten. Hoe dan ook treffen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Brendelson B.V.  behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

Januari 2019